call

Poslovno ime: Radojčić Real Estate Group D.O.O. Beograd
Delatnost: Agencija za nekretnine
Matični broj: 21780294
PIB: 112973523

OPŠTE ODREDBE

Ovu stranicu vodi Radojčić Real Estate Group D.O.O. Beograd (u daljem tekstu: Firma) i predstavlja uslugu firme, bilo da se internet stranici pristupa putem desktop računara, mobilnog telefona, tableta ili aplikacije, koju pruža Radojčić Real Estate Group D.O.O. Beograd, Mutapova 47, Beograd, matični broj: 21780294, PIB: 112973523. Ovi Uslovi korišćenja pretstavljaju sastavni deo internet stranice i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Firme i svakog pojedinog korisnika internet stranice. Pristupanjem i/ili korišćenjem ove veb stranice potvrđujete da ste saglasni sa ovim uslovima korišćenja. Ovu stranicu možete koristiti samo prihvatanjem odredbi, uslova i upozorenja bez ikakvog izuzetka. Pristupanjem ovoj veb stranici prihvatate ove odredbe i uslove.
Poslovanje Firme putem ove internet stranice regulisano je prevashodno propisima pravnog sistema Republike Srbije.

PRAVILA KORIŠĆENjA

Firma često proverava i ažurira informacije objavljene na veb stranici.
Firma ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa internet stranice, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.
Firma neće preuzeti nikakvu odgovornost za informacije objavljene na mreži, niti garantovati da su informacije ažurirane, potvrđene i dovršene.

KORISNICI

Korisnicima usluga koje putem internet stranice pruža Firma smatraju se kako posetioci, tako i registrovani korisnici.Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi internet stranici u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na internet stranici. Posetilac može da se upozna sa celokupnim sadržajem dostupnim na internet stranici, bez plaćanja bilo kakve naknade.
Registrovani korisnik je pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na internet stranici pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Prilikom registracije, korisnik je dužan da unese ime, prezime,e-mail adresu, i kontakt telefon, kao i da postavi lozinku za pristup svom nalogu. Registrovani korisnik može da unese i druge podatke kako bi poboljšao svoje korisničko iskustvo. Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba ukinuti svoj status registrovanog korisnika podnošenjem zahteva za deaktivaciju svog korisničkog naloga.
Firma zadržava pravo da uskrati status registrovanog korisnika bilo kom licu.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Svi pribavljeni podaci se obrađuju i čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).
Firma vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade. Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Pre prikupljanja podataka, Firma u svojstvu rukovaoca podacima obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:
1. Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka Firma.
2. Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje pružanje usluge agencije za nekretnine, odnosno kupovina, prodaja ili zakup nepokretnosti.
3. Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u Firmi, kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.
4. Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude registrovani korisnik na Internet stranici nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak.
5. Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak mogućnosti korišćenja internet  stranice, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korišćenja internet stranice, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.
6. Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su:
Ime, prezime, JMBG, e-mail adresa, poštanski broj, region, grad, država, telefon i IP adresa svakog pojedinog pristupa internet stranici, i u pojedinim slučajevima fotografije..
Sva opšta akta Firme moraju biti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko neki opšti akt Firme nije u skladu sa ovim zakonom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

OBAVEŠTENjA

Korisnik je saglasan da mu Firma može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj internet stranice, obaveštenja koja se tiču funkcionisanja internet stranice, novosti i akcija Firme, kao i reklamna obaveštenja.

RAZGLEDANjE NEPOKRETNOSTI

Samo regisstrovani korisnici mogu da zakažu razgledanje nepokretnosti kako bi kupili, prodali, iznajmili ili zakupili nekretninu koja se oglašava na internet stranici.
Registracijom korisnik daje neopozivu saglasnost Radojčić Real Estate Group D.O.O. Beograd da deli lične podatke sa vlasnikom čiju imovinu korisnik planira da razgleda, čime ispunjava svoje obaveze prema vlasniku iz Ugovora o posredovanju.

KUPOVINA ILI IZNAJMLjIVANjE NEPOKRETNOSTI OGLAŠENE NA INTERNET STRANICI

Ako registrovani korisnik, ili sa njim povezano lice (supružnik, vanbračni drug, najbliži srodnici, brat, sestra i drugo), nakon što Radojčić Real Estate Group D.O.O. Beograd omogući razgledanje nepokretnosti oglašene na sajtu, zaključi predugovor ili glavni ugovor o kupoprodaji/zakupu nepokretnosti sa vlasnikom nekretnine, obavezuje se da najkasnije u roku od 3 (tri) dana od zaključenja ugovora , obavestiti Radojčić Real Estate Group D.O.O. Beograd o zaključenju istog i dostavi fotokopiju zaključenog predugovora ili ugovora (e-mailom, lično ili putem pošte).
Ukoliko registrovani korisnik ne ispuni svoju obavezu da obavesti i dostavi fotokopiju u roku iz prethodnog stava, korisnik je dužan da Radojčić Real Estate Group D.O.O. Beograd., na ime naknade štete, isplati iznos od 2.000,00 evra (slovima: dve hiljade evra) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja, u roku od 3 (tri) dana od dana fakturisanja.

CENOVNIK

Firma usluge pruža uz naknade prema Cenovniku.
Naknade dospevaju za plaćanje po dostavljanju odgovarajućeg obaveštenja o plaćanju (ugovora, računa, fakture) u navedenim rokovima.
Cenovnik Kompanije je sastavni deo ovih Uslova korišćenja. Kompanija zadržava pravo da izmeni Cenovnik u bilo koje vreme.
Izmene Cenovnika se primenjuju osam dana od dana objavljivanja Cenovnika.

ZABRANjENA I NEDOZVOLjENA UPOTREBA

Zabranjeno je koristiti veb stranicu na nezakonit način ili kršiti bilo koje od pravila i propisa navedenih u odredbama i uslovima. Nije dozvoljeno koristiti ovu internet stranicu na bilo koji način koji je kompromitujući, nepošten ili može dovesti do potencijalnog preopterećenja veb servera, uključujući korišćenje ove internet stranice na način koji je štetan i za veb lokaciju i za njene korisnike. Zabranjeno je koristiti ili pokušavati pristupiti materijalima, sadržaju i informacijama na način koji nije već obezbeđen ili ponuđen na internet stranici.

OGRANIČENjE OD ODGOVORNOSTI

Korisnici internet stranicu koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Firma ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije. Informacije, softver, proizvodi i usluge dostupni na ovoj internet stranici ili preko internet stranice mogu sadržati netačne informacije ili greške prilikom kucanja. Informacije na internet stranici se periodično menjaju. Firma može ažurirati i/ili promeniti internet stranicu u bilo kom trenutku.
Firma ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika.Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.
Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Firma nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost internet stranice, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje iste. Firma nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat.
Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.
Internet stranica može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema.
Firma zadržava pravo da ukine pristup korisniku internet stranici i uslugama koje se pružaju na stranici ili bilo kom njenom delu, u bilo koje vreme i sa ili bez obaveštenja.

AUTORSKO PRAVO

Firma ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na internet stranici, kao i na svim pojedinim elementima koji je čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi internet stranice, kojih je autor.
Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela internet stranice, ili internet stranice u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Firme kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Firme i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.
Internet stranica može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, žigovna i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na internet stranici Firme.

JURISDIKCIJA I REŠAVANjE SPOROVA

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.Na sve sporove do kojih može doći između Firme i korisnika u vezi sa korišćenjem internet stranice primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Firma i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležan za rešavanje spora je stvarno nadležni sud u Beogradu.
Na sve sporove do kojih može doći između dva korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Korisnici se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora je stvarno nadležni sud u Beogradu. Firma ni na koji način ne posreduje niti učestvuje u bilo kom sporu koji može nastati između korisnika internet stranice, osim ako zakonom nije vezana kao nužni suparničar.

ZAVRŠNE ODREDBE

Firma ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati e-mail svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.
Ukoliko već registrovani korisnik ne ukine svoj status registrovanog korisnika, smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Stupanjem novih korisničkih uslova na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika.
Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici.Svaki odštampani primerak ovih Korisničkih uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.

IX CENOVNIK USLUGA

Opis
Prodaja - Provizija
Iznos
2% ugovorene kupoprodajne cene
Plaća nalogodavac
Prodavac
Rok plaćanja
Predugovor/ugovor
Opis
Kupovina - Provizija
Iznos
2% ugovorene kupoprodajne cene
Plaća nalogodavac
Kupac
Rok plaćanja
Predugovor/ugovor
Opis
Izdavanje - Provizija
Iznos
50% od iznosa prve mesečne zakupnine za period zakupa do 12 meseci, 100% od iznosa prve mesečne zakupnine za period zakupa duži od 12 meseci
Plaća nalogodavac
Zakupodavac
Rok plaćanja
Ugovor o zakupu
Opis
Zakup - provizija
Iznos
50% od iznosa prve mesečne zakupnine za period zakupa do 12 meseci, 100% zakupnine za period zakupa duži od 12 meseci
Plaća nalogodavac
Zakupac
Rok plaćanja
Ugovor o zakupu
Opis
Iznos
Plaća nalogodavac
Rok plaćanja
Prodaja - Provizija
2% ugovorene kupoprodajne cene
Prodavac
Predugovor/ugovor
Kupovina - provizija
2% ugovorene kupoprodajne cene
Kupac
Predugovor/ugovor
Izdavanje - provizija
50% od iznosa prve mesečne zakupnine za period zakupa do 12 meseci, 100% od iznosa prve mesečne zakupnine za period zakupa duži od 12 meseci
Zakupodavac
Ugovor o zakupu
Zakup - provizija
50% od iznosa prve mesečne zakupnine za period zakupa do 12 meseci, 100% zakupnine za period zakupa duži od 12 meseci
Zakupac
Ugovor o zakupu


Napomena:

Za nepokretnosti čija je vrednost do 30.000EUR iznos provizije iznosi 700 EURU Beogradu, februar 2023. godine